Machine
Type
SIZE CAPA LLine Speed
(m/min)
Specification Weight
Width
(mm)
Thickness
Forming No.1 120~450 1.6~4.5 MAX. 70 60x30x10x1.6T
~250x75x25x4.5T
5T
Forming No.2 120~450 1.6~3.2 MAX. 60 60x30x10x1.6T
~150x75x25x3.2T
5T
Forming No.3 120~450 1.6~4.0 MAX. 70 60x30x10x1.6T
~200x75x25x4.0T
5T
Forming No.4 120~370 1.6~3.2 MAX. 50 60x30x10x1.6T
~250x75x75x4.5T
5T
Forming No.5 120~450 1.6~3.5 MAX. 70 60x30x10x1.6T
~250x75x75x4.5T
5T
Forming No.6 120~370 1.6~3.5 MAX. 60 60x30x10x1.6T
~200x75x25x4.0T
5T
 
*당사는 6기의 C-형강 라인을 보유하고 있으므로, 고객의 요구에 즉시 대응할수 있습니다.
 

   개인정보처리방침